OVer ons

Maak kennis met De Compassiefabriek

Over de Compassiefabriek

De Compassiefabriek is opgericht door zorgorganisatie Buro3o uit Rosmalen. Tijdens de transitie van zorg in 2015 werd zorginstellingen gevraagd zorg te transformeren richting innovatieve zorg, gericht op inclusie en participatie.

De Compassiefabriek heeft een tweeledige doelstelling. Enerzijds is het een denktank, een onderzoeks- en ontwikkelafdeling en een conceptontwikkelaar van zorgmethodieken.

Anderzijds is het productontwikkelaar van innovatieve invulling van dagbesteding én leidt het jongeren toe naar passende arbeid. Hiervoor wordt de Theetuin van het Bernadetteklooster opgericht.

De ontwikkeltak van de fabriek heeft als belangrijkste taak het ontwikkelen en produceren van vernieuwende zorgmethodieken. Deze methodieken en producten zijn eenduidig en kunnen daardoor toegepast worden op verschillende doelgroepen, leeftijden en zorgorganisaties. Ze zijn toepasbaar binnen bestaande en vaak ook reguliere begeleidingstrajecten.

Voor de activiteiten van de theetuin: www.theetuinhetklooster.nl

De doelgroep

De doelgroep bestaat uit jongeren vanaf vijftien jaar met een hoge psychische kwetsbaarheid of psychiatrische problematiek en jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt of jongeren bij wie sprake is van schooluitval of ontbrekende participatie [thuiszitters]. De meerderheid van de doelgroep heeft een diagnose in het autisme spectrum.

Als er sprake is van schooluitval of ontbrekende participatie door het ontbreken van passend onderwijs of werk, dan kan de Compassiefabriek de start zijn in dit ontwikkelproces om weer richting te geven aan je dagritme door een betekenisvolle dagbesteding.

Het doel

Door het creëren van een voorwaardenscheppende omgeving worden er mogelijkheden geboden voor de jongeren, om in een arbeidsmatige vorm van dagbesteding,  te ontdekken welke passende mogelijkheden er voor de jongere zijn in deelname aan onderwijs of arbeid.

Het uiteindelijke doel is het toewerken of deelname aan betekenisvolle daginvulling en zelfstandig wonen.

Dit gebeurt via het ontwikkelprofiel van de jongere die deelneemt binnen de Compassiefabriek. Daarnaast heeft de fabriek als ambitie het produceren van meer maatschappelijke participatie, voorkomen van schooluitval en groei van sociale en praktische zelfredzaamheid. Dit wordt ook wel ‘Sociale overwaarde’ genoemd.

Sociale overwaarde beoogt en streeft naar een maximale ‘teruggave’ van de inspanningen die binnen de zorgmethodieken worden gedaan, aan de maatschappij. 

De fabriek doet dit door antwoord te geven op de veranderende vraag van zorgaanbieders en de sturing op eigen kracht en eigen regie van cliënten. En dan met name de jonge gebruikers van zorg, in het huidige zorglandschap. Door antwoorden te formuleren worden de doeltreffendheid in de zorg én de maatschappelijke participatie en zelfredzaamheid van de jongeren verbeterd.

Missie

De Compassiefabriek gelooft dat wanneer psychisch kwetsbare  jongeren gestimuleerd, gemotiveerd en ondersteund worden,  in een passende ontwikkelomgeving, zij een weer kunnen komen tot ontwikkeling van zelfredzaamheid, deelname aan onderwijs of arbeid.

Als zij starten in een ontwikkeltraject van de Compassiefabriek, dan wordt vanuit hun eigen interesse en motivatie gezocht naar een betekenisvolle dag invulling om toe te werken naar de opbouw van vaardigheden om in te stromen in een passende opleiding of  uit te stromen naar passend werk. De Compassiefabriek daagt jongeren uit om stap voor stap te ontwikkelen naar het volharden in een dagritme door een betekenisvolle invulling van de dag, met erkenning van hun kwaliteiten en valkuilen. Als de mogelijkheden voor reguliere arbeid of onderwijs niet meer beschikbaar zijn dan biedt de Compassiefabriek een passende voorwaardenscheppende dagbesteding, gericht op verschillende interessegebieden

Werkwijze

De Compassiefabriek start met het zelfstappenplan om inzicht te verschaffen in mogelijkheden interesses van de jongere. Hiervoor wordt na intake het zelfstappenplan ingevuld met de jongere en diens netwerk.

Voor het de invulling van een adequaat dagritme zijn werk en dagbestedingsplekken beschikbaar in de werkgebieden ICT, horeca, groen, houtwerkplaats en bierbrouwerij.

Producten die worden gemaakt in de fabriek zijn:

  • Een DigiLab voor de ontwikkeling van apps als tools voor jongeren in een zorgtraject.
  • Een Theetuin, de horeca-tak bedient de Theetuin van het Bernadetteklooster.
  • Een Houtwerkplaats, daarin worden  bijenkasten, vogelhuizen, lampen en meerdere kleine producten gemaakt.
  • In de  brouwerij wordt kloosterbier gebrouwen voor de Theetuin.
  • In de groenvoorziening wordt door de imker regionale honing gemaakt.

In de verschillende onderdelen van de fabriek werken naast de professionals ook begeleiders en jobcoaches. De Compassiefabriek wil  jongeren die aan te zijlijn staan weer laten meedoen, laten participeren op een plek waar zij zichzelf kunnen zijn en hun talenten gezien worden. Op deze manier kunnen zij een waardevolle rol gaan vervullen op de arbeidsmarkt.